תקנון האתר

שלום וברוכים הגולשים לאתר  "the-stitches"

פרטי עיצוב לבית מקוריים וייחודים עשויים גינס .

השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

נילי שרון  עוסק מורשה מס' 27729250 (להלן: "העסק") שכתובתה  מבוא מנדס 7 , רמת גן  הינה המפעילה של אתר  האינטרנט the-stitches.com (להלן "האתר ו/או היישום").

השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין כפי שיהיו מעת לעת. (להלן: הוראות הדין"). שימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש וההתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין. הפרת הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישום, נקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי העסק ובין ע"י כל רשות ו/או גורם אחר. לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה. עצם ההשתתפות במכירה המתבצעת באתר מהווה הודעה סופית ומוחלטת ובלתי חוזרת מצד הגולשים כי קראו את הוראות תקנון זה, הבינו אותו ומסכימים להן.

 

תכולת היישום

יישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק: מלל, ידיעות, דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן"תכנים").

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי העסק כשירות לציבור, הפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן:"קישורים"). מידע המוגש כשירות לציבור נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת.

מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו בישום, אם וככל שיכללו, אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו.

קישורים המופיעים בישום, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו. העסק לא תהא אחראית בשום דרך ליישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות היישומים להם יפנו קישורים.

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישום, על אחריות המשתמש בלבד. העסק אינה מתחייבת לפקח על פורומים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשום דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש , קורא, או כל אדם אחר.

העסק לא יהיה האחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שייגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום , תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה, ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו.

 

תנאים והגבלות שימוש

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה.

אם אינכם מסכימים לתנאי התקנון אנא כתבו  אלינו ונבחן את טענותיכם בקפידה. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.   רישומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות גלישה באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ופרטיהן.  העסק רשאי לשנות את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות פרסום התקנון המעודכן באתר.

שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה.

היישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים, הפצת "מכתבי שרשרת" וכו'.

חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים בישום , בין שנמסרו על ידי העסק ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת היישום.

איסור על שימוש – חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהיישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחרת.

חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישום, תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו.

איסור על פגיעה בישום, תכניו חל איסור מפורש לשגר ליישום קבצים, אשר עלולים לפגוע בישום, ו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בווירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על 1 Mega byte.

 

הזכויות באתר

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישום, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו, ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו שלthe-stitches   בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של העסק ובכפוף להסכמה זו אם ניתנה. סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינו של העסק או אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם. מסירתו של תוכן ליישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר.

לתשומת לבך, העסק תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום. מסירת המידע לפרסום, תקנה לעסק זכות בלתי מוגבלת בזמן, לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שהעסק יהיה חייב בתשלום כל תמורה בגין כך. בכלל זה יהיה העסק רשאי רשאית לפרסם את המידע ו\או חלקיו בכל חלק של היישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתו. בכלל זה יהיה העסק רשאי לשכפל, להעתיק, להפיץ ולשווק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך.

 

אחריות העסק בנוגע לשירותים  השימוש והמוצרים באתר

המידע והמוצרים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות.

בעלי האתר או/ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש במוצרי האתר.

סטיצס  – עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות,

סטיצס לא תהיה אחראית לקלקולים ו/או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, העסק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעת המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש מלהגיש הצעתו או לעדכנה.  העסק לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות, ההזמנות והרכישות בו.

 

אבטחת מידע ופרטיות

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישום, תהווה הסכמה והיתר לעסק לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות יישום זה לרבות, שיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם.

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד העסק. בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני ולפנות בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

אם הלקוח אינו מעוניין  שנפנה אליך כאמור לעיל, אנא ציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.העסק לא עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואינו מעביר אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. העסק מונע כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלו.

בעלי האתר מקדישים משאבים אדירים ונוקטים אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינכם מצהירים מצהיר בזאת כי לא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העסק ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר גב , אביב שרון למייל stitches@attach.co.il

 

תהליך ההזמנה

כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי הדין.

המחיר הקובע של המוצר הוא המחיר של המוצר המוצג באתר בעת ההזמנה לרכישה על ידי הלקוח.

מיד עם ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ותינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במקרה בו בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג שירות העסק קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי.

הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי המשתמש, או הגעה למחסני/משרדי העסק לטובת תשלום.  במקרה כאמור, ייחשב מועד אספקת המוצר רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

הנחות וקוד קופון לא יהיו תקפים לקטגורית המבצעים שבאתר, אשר רוב המוצרים בקטגוריה זו נמכרים מראש בהנחה משמעותית .

לא יהיה כפל מבצעים על מוצרים באתר אלא אם כן נכתב מפורשות שיש כפל מבצעים.

 

אספקת והובלת המוצרים

סטיצס  עובדת במתכונת משלוחים עד בית הלקוח.  ניתן לבצע שליחות לכל מקום בארץ, עד בית הלקוח, בעלויות משתנות בהתאם לסוג המוצר הנרכש, גודלו ואופן אספקתו

מועד אספקת מוצר ללקוח הנה בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה, אלא אם צוין  אחרת    ימי עסקים הינם ימים א-ה, לא כולל ימי שישי ושבת.

ימי שביתות ו/או השבתות במשק, עיכובים במכס, וכד’ לא ימנו במספר הימים לאספקת המוצרים, ועל כן במקרים כאלה העסק אינה ולא תהא אחראית לכל איחור /או עיכוב באספקת מוצרים, או לכל נזק כספי או מכל סוג אחר ו/או הפסד dספי או מכל סוג אחר ו/או אובדן רווח מכל סוג, שייגרם ו/או עלול להיגרם ללקוח בשל כך.

איסוף עצמי מהסטודיו– ללא עלות ובתיאום מראש בלבד בטלפון 050-7971071

סטיצס אינה אחראית על חבילות אשר הולכות לאיבוד במידה והוזנו בהזמנה כתובת או מספר טלפון שגוי.

לכל שאלה בנוגע למשלוחים, ניתן ליצור קשר במייל stitches@attach.co.il או בוואטסאפ 050-7971071 .אנו נשמח לעזור.

 

אריזת מתנה

במידה ואתם עושים הזמנה למתנה ותרצו שנוסיף כרטיס ברכה, נא ציינו זאת בעמוד התשלום
כתבו ברכה במספר מילים ואנחנו נדאג לצרף ולארוז את המתנה.

 

ביטול רכישה והחזרת מוצרים פגומים

על הלקוח לבדוק את תקינות המוצר ושלמותו במעמד האספקה .  במידה ונמצא על- ידכם פגם במוצר/ליקוי במוצר, יהיה עליכם להודיע להנהלת סטיצס  לא יאוחר מ-24 שעות מקבלת המוצר על ידכם.

במקרה של "איסוף עצמי"- סטיצס לא תהיה אחראית על לכל נזק מסוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שיעבור לחזקתך. כמו כן, בעת ביצוע "איסוף עצמי" על הלקוח לבדוק את טיב המוצר בחנות עצמה. סטיצס  לא תיקח אחריות על טיב המוצר לאחר שנאסף עי הלקוח.

 

מדיניות החזרת מוצרים שאין בהם פגם

האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, (להלן לפי ההקשר "החוק" ו-"תקנות")  הנך זכאי לבטל עסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, בהתאם למדיניות החזרת המוצריםוזאת בכפוף לקיום כל התנאים המצטברים להלן;

  • .א. המוצר לא פגום ולא נמצא בו כל ליקוי.
  • .ב. לא בוצע שום שימוש במוצר.
  • .ג. המוצר ארוז באריזתו המקורית בלבד- לא תותר החזרת מוצר ללא אריזתו המקורית כחוק.
  • ד. יובהר כי מצבו של המוצר שהוחזר- שלמותו ותקינותו יוערכו ע"י  שירות הלקוחות של חברת סטיצס  בלבד והנך מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל טענה/דרישה/תביעה בעניין זה.

החלפת מוצר: במידה והלקוח מעוניין לבצע החלפת מוצר, הוא יהיה רשאי לעשות בתוך 14 ימים ממועד רכישת המוצר כנגד הצגת חשבונית מס בגין הרכישה. במקרה כזה יהיה עליו לשאת בתשלום השילוח הלוך וחזור בהתאם לסוג המוצר שרכש.  המוצר יהיה חייב לחזור לחנות באריזתו המקורית, ללא כל פגם או ליקוי. ובכפוף לתשלום הפרש במחיר אם וככל שיהיה הפרש במחיר.

 

במקרה של ביטול עסקה

במקרה בו הלקוח יבטל את העסקה במוצר שאין בו פגם הלקוח יישא בדמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ₪ – הנמוך מבניהם, וכן בהוצאת המשלוח הלוך וחזור.במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, לא ייגבו דמי שילוח ודמי ביטול ויוחזר ללקוח מלוא התשלום ששילם.  לא ניתן לבצע החזרת מוצרים שנמכרו מתצוגה, או בסייל, באחריות הלקוח לבדוק כי המוצר שנרכש  הוא תקין, במעמד הרכישה.  החזר כספי יינתן לאותו האמצעי התשלום שבוצעה ממנו העסקה, בכפוף לתקנון מדיניות החזרת המוצרים של  סטיצס כחוק. במידה ובוצעו תשלומים בעסקה, ההחזר הכספי יוחזר באותם מס' התשלומים שבוצעו בעסקה ע"מ שחברת הסליקה תאשר את ההחזר.

ההחזר יתקבל עד לאמצעי התשלום עד 14 ימי עסקים.

סטיצס תהיה רשאית לבצע ביטול עסקה במקרים הבאים:

המוצר אזל מן המלאי.

נפלה טעות בתיאור או בתמחור המוצר.

  • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
  • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
  • אם יתברר לעסק כי הקונים עלולים לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.
  • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא”ל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר.במקרה זה, תבוטל הזמנה, והעסק תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
  • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, ולרבות לעניין של נזק ו/או הפסד, כספיים ו/או מכל סוג אחר.

החזר כספי יבוצע מרגע קבלת אישור מעקב המשלוח ו/או אישור איסוף מבית הלקוח ויופיע בכרטיס עד 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההחזר. על הלקוח להביא את הפריטים לסטודיו ו/או לשלוח באופן עצמאי בצירוף מספר חבילה למעקב . . (*שימו לב – אין אחריות על פריט שנשלח אלינו והגיע פגום או הלך לאיבוד במשלוח).

למידע נוסף ניתן לפנות במייל stitches@attach.co.il

 

אחריות למוצר

סטיצס  שמה דגש על איכות חומרי הגלם . אנו מקפידים ככל האפשר לעבוד עם חומרי גלם איכותיים מחד ועם מחירים נוחים מאידך.   האחריות על מוצרינו הינה לחצי שנה  אחת מיום אספקת המוצרים. בתקופת האחריות, השרות והטיפול ניתנים לרוב ללא תשלום (במידה ואין מדובר בנזקים הנובעים משימוש) אך מעבר לתקופת האחריות השרות יהיה כרוך בתשלום.

 

תנאי האחריות

האחריות הנה לתקופה של חצי שנה  וכפופה לתנאים הבאים:

הפגם לא נגרם כתוצאה מהובלה, או מטיפול ע"י גורם לא מוסמך או מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו`..

לקונה יש טופס הזמנה קבלה / חשבונית .הפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל.במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד קלקולו או עד גילוי הפגם וזאת לצורך חישוב ביצוע החזר כספי חלקי יחסי.

לסטיצס  הזכות לבחור בין תיקון להחלפת הפריט לבין החזר תשלום או החזר תשלום חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העסק. בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה והעסק לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

 

אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לעסק ו/או לכל אדם אחר.

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את העסק ולשפות אותו ו/או את עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו, או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה. העסק רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור. פטור מאחריות כלפי העסק משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי העסק יחול גם לגבי כל עסק בת, עסק מסונף, עסק קשור, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, עובדים וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

 

שונות

העסק רשאי לשנות את כללי השימוש מעת לעת, להחליפם, לערכם, לתקנם בכל דרך ומבלי שיהיה מחוייב למסור על כך הודעה מראש. כל שינוי יכנס לתוקף מידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העסק להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל עת על פי שיקול דעתה.

שימוש ביישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר העסק.

רישומי המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.